Om Föreningen

Föreningen Skarphäll City bildades 20 maj 2000 för företag som gränsar mot Skarphällsgatan och Hyvelgatan.

Syftet är att samordna information och marknadsföring. Enligt stadgarna ska man också verka för ett kvalitativt gott utbud av verksamheten i avsikt att öka allmänhetens intresse och därmed bidra till områdets samhälleliga utveckling.

Vi har idag ca 60 medlemmar inom såväl handel, hantverk, tjänsteföretag som industri.

I generalplanen för Visby från 1965 så framkommer det att man planerar att det befintliga industriområdet med LM Ericsson, nu f.d. Flextronics, skulle utökas österut till den planerade ringleden.
Denna utökning omfattar det nuvarande Skarphäll.

Skarphällsområdet bestod fram till början av 1970-talet av till största delen kommunalt ägd skogs- och åkermark men även några mindre privatägda jordbruksfastigheter med tillhörande bostadshus och ekonomibyggnader.

Stadsplanen för Skarphällsområdet fastställdes 1972 och totalt omfattade området ca 29 hektar varav 18 hektar planlades som industrimark och övriga 11 hektar planlades för park- och gatumark. Fem fastigheter som ägdes av privatpersoner fick sin mark exproprierad av kommunen efter att regeringen gett tillstånd för detta.

År 1974 inleddes utbyggnaden på Skarphäll. Höjden på de planerade byggnaderna begränsades eftersom Visby flygfält ligger så nära området.

I planbestämmelserna som antogs 1972 angavs att området var för industri men så blev inte helt fallet.
Det finns industriverksamhet i norra delen av Skarphällsområdet medan det i södra delen mest är handelsverksamhet.

I början kom företag med skrymmande handel.
Det var bilförsäljning, möbler, vitvaror och plåtvaror.

Källa: Skarphäll i Visby Ett område i förändring av Audir Åslund, 
Kulturgeografiska Institutionen, Stockholms Universitet